Meet the People

  • Core Faculty: Zhibin Chen, Romain Corcolle, Ratan Dey, Pingping Ding, Enric Junqué de Fortuny, Xianbin Gu, Siyao Guo, Li Guo, Shuyang Ling, Olivier Marin, Keith Ross, Daniel Simon, Gus Xia, Lihua Xu

  • Visiting and affiliated Faculty: Paul-Andre Mellies, Prométhée Spathis, Irith Hartman, John Iacono, John Sterling

  • Recitation Instructors: Ruowen Tan, Wayne Yin, Yuan Fang

  • Ph.D. Students: Jing Leng, Che Wang, Sean Welleck, Yanqiu Wu,Yiming Zhang